Change #8

В тази ревизия, бяха направени промени по следните файлове :

  • functions.php
  • theme-widgets.php

Добавена беше функцията “get_exclude_list_from_names( $exclude )“, която премахна повтарящия се код в theme-widgets.php . Тази функция приема променлива( $exclude ), съдържаща текст. Ако променливата не е празна, се прави опит тази променлива да се раздели на масив, като за разделител се взема “,”. Създава се променлива( $exc ), със стойност “exclude=”. След това се прави цикъл, който обикаля всеки елемент на масива/променливата $exclude . За всеки елемент към $exc се добавя ID на категория със същото име( ако няма такава, функцията get_cat_ID() връща 0 ), последвана от “,” . Накрая функцията връща $exc. По този начин, потребителя може да добави списък на имената( вместо ID-та ) на категориите, които не иска да се показват от Widget-a, като всяко име е разделено само от “,”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *